Nyereményjáték szabályzat

Orokbefogadlak.hu

Nyereményjáték

Játék- és adatkezelési szabályzat

2018. december 19-től 2019. március 31-ig1. Játék szervezője és a játék rövid leírása

 

1.1.  Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék, Kampány") szervezője Somogyi Attila EV. (2721 Pilis, Kölcsey út 31., adószám: 66831400-2-33, weboldal:                                                             www.orokbefogadlak.hu, e-mail: info@orokbefogadlak.hu), a továbbiakban "Szervező/adatkezelő".
        1.2.  Szervezőhöz az alábbi elérhetőségen fordulhat a Játékos:
                1.2.1.  E-mail: info@orokbefogadlak.hu
        1.3. A nyereményeket a Szervező biztosítja.
        1.4. Jelen játékszabályzat a szervező székhelyén, előre egyeztetett időpontban papír alapon, írásban is megtekinthető.
        1.5. Jelen szabályzat elérhető az alábbi weboldalról: https://orokbefogadlak.hu/nyeremenyjatek
        1.6. A játék nem rendszeres játék, csak előre ismertetett, meghatározott időszakban kerül lebonyolításra.
        1.7. A kampány során Szervező reklámokban hirdetheti jelen Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.


2. Részvételi feltételek


        2.1. A Játékban minden 18. életévét betöltött természetes személy részt vehet. A részvétel ingyenes. A játékban résztvevő személy a továbbiakban: „Játékos”.
        2.2. Játékosnak a játék időszakában fel kell iratkoznia a Szervező hírlevelére.
        2.3. A játékban való részvétellel a játékos elfogadottnak tekinti a szabályzatot és hozzájárul az abban megfogalmazottak szerint a személyes adatai kezeléséhez, továbbá tudomásul veszi, hogy szabályzat szerződésnek tekintendő, így az adatkezelés szükségszerű a szerződés teljesítése érdekében.
        2.4. Játék időtartama: 2018.12.19-től 2019.03.31-ig.
        2.5. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett esetleges feliratkozások nem vesznek részt a játékban.
        2.6. A nyertes Játékosok által megadott adatok valódiságát a Szervezőnek jogában áll ellenőrizni.
        2.7. Valótlan adatok közlése a játékos kizárását vonja maga után.
        2.8. Fontos figyelmeztetés:
               A nyerteseket 2019. április 3-án sorsolja ki Szervező és a nyertes e-mail címére üzenetet küld.
        2.9. A 2 napig nem elérhető, illetve nem valós adatokat megadó Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszti.


3. Nyeremények és sorsolások


        3.1. A Játék során a Játékosok az alábbi nyereményeket nyerhetik:
               Fődíj: 20.000 Ft értékben különböző állatfelszerelések, pl nyakörv, póráz, játékok.
        3.2. Nyereményre az a Játékos jogosult, aki a Játékban részt vett, és aki a sorsoláson (2019. április 3.) nyertes lesz. A felajánlott nyeremény készpénzre nem váltható.
        3.3. A nyeremény után esetlegesen fizetendő adókat a Szervező vállalja magára.
        3.4. A nyeremények másra át nem ruházhatók.
        3.5. A Szervező vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő, a szervezőt terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti. A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel hiányos vagy nem határidőben történő adatszolgáltatás esetén a Szervezőnek nem áll módjában a nyeremény átadása.
        3.6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék során a fentieken felül további nyereményeket ajánljon fel, és tegyen elérhetővé a Játékosok számára.
        3.7. A nyertesek és pótnyertesek kisorsolása gépi sorsolással történik. A sorsolás eredményét jegyzőkönyv rögzíti.
        3.8. Amennyiben a sorsolás után kiderül, hogy a megadott e-mail cím nem létezik, vagy a Játékos 2 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot Szervezővel, annak
              helyébe az 5. pont szerint pótnyertes lép.

4. Kizárás


        4.1.  A jelen Játékszabályzatot el nem fogadó, vagy annak bármely pontját megsértő Játékosok nem vehetnek részt a Játékban és a nyereménysorsolásokon. Amennyiben a                                   Játékszabály megsértésére a nyeremény kisorsolása után derül fény, a szabálytalan Játékos akkor is elveszti jogát a nyeremény átvételére és a nyereményt köteles                                         visszaszolgáltatni vagy a pénzbeli ellenértékét Szervezőnek megfizetni és minden egyéb tekintetben Szervezővel együttműködni.
        4.2. A Szervező, valamint annak a Játékban részt vevő megbízottjai, ügynökségei, azok munkavállalói és hozzátartozói; továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő c                     égek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
        4.3. Részvételük esetén nyereményeiket nem kaphatják meg, ezek újra kisorsolásra kerülnek.


5. Pótnyertesek, a ki nem sorsolt vagy át nem vett nyeremények kisorsolása


        5.1. A sorsoláson valamennyi, a Játék részvételi szabályait maradéktalanul teljesítő Játékos részt vesz.
        5.2. A Pótnyerteseket Szervező csak abban az esetben értesítik, ha jogosulttá válnak valamely nyereményre.
        5.3. Szervező a nyereményekre 1-1 pótnyertest sorsol, ennek tényét jegyzőkönyvben rögzíti.
        5.4. Amennyiben a nyeremény nyertese nem fogadja el a nyereményt, Szervező úgy tekintik, hogy lemondott nyereményéről, melyre a Pótnyertes szerez jogot.
        5.5. Szervező teljes mértékben kizárják a felelősségüket minden olyan esetben, amikor a Pótnyertes annak tudatában, hogy korábban nem nyert, a Pótnyertes
               sorsolás eredményéről való értesülést megelőzően nem tartotta be jelen Játékszabályokat és a későbbi kisorsolás után emiatt nem szerezhet nyereményt.


6. Adózás, bejelentési kötelezettségek


        6.1. A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a                           nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.
        6.2. A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.
        6.3. Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.


7. A nyeremények kézbesítése


        7.1. A nyereményeket a Játék Szervezője kézbesíti vagy kézbesítteti a nyerteseknek.
        7.2. A főnyeremény átadására postázás útján kerül sor.
        7.3. Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét.
        7.4. A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében,                   az e-mailben történt értesítést követő 14 munkanapon belül ismertetik Szervezővel postai címüket és telefonos elérhetőségüket. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a                           nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.


8. Felelősség kizárás


        8.1.  Az adatszolgáltatások hiányosságáért (névelírás, e-mail cím elírás, valótlan adat, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási                        késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.
        8.2.  A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok                              helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és                          anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.
        8.3.  A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden                            felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során                                    bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
        8.4.  A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.


9. Adatkezelés


Nyereményjáték


        9.1.   A játékban résztvevő felhasználók adatait a Somogyi Attila ev. célhoz kötötten, kizárólag szolgáltatásaival, valamint a Játékos jelen nyereményjátékban való részvételével                               kapcsolatos kommunikációra használja.
        9.2.   Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés esetén az adategyeztetés során közölt személyes adatait a Somogyi Attila ev. a nyertesek névsorában                           közzétegye.
        9.3.   A Somogyi Attila ev. kijelenti, hogy a Játék megrendezését megelőzően az adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tett.
        9.4.   A Somogyi Attila ev. az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a Játékosok adatait.
        9.5.   Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, időpont.
        9.6.   Az érintettek köre: A játékban résztvevő valamennyi érintett.
        9.7.   Az adatkezelés célja: A nyereményjáték funkciójának betöltése, a sorsolás lebonyolítása.
        9.8.   Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Adatkezelő az adatokat az érintett törlési kéréséig kezeli.
        9.9.   Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő marketing és sales munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben                   tartásával. Továbbá a sorsolás nyilvános esemény, így az ott készült felvételeket bárki megismerheti.
        9.10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor kérheti a személyes adatainak törlését a következő elérhetőségeken:
        9.11. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk b) pontja.


Egyéb adattovábbítás


        9.12. Szervező adatkezelő a megadott személyes adatokat a DM adatbázisába továbbítja. Az adattovábbítás jogalapja a Játékos hozzájárulása a Játékban való
                részvétellel. A hozzájárulással Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
                XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése alapján az Somogyi Attila ev. elektronikus reklámüzenetekkel keresse meg.
               

Adattovábbítás (címzett) a nyeremények postázása érdekében


        9.13. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. A továbbított adatok köre a nyeremények postázása érdekében: Vezeték- és keresztnév, cím, telefonszám.
        9.14. Az érintettek köre: A nyeremények kiszállítását kérő valamennyi érintett.
        9.15. Az adatkezelés célja: A nyeremény kiszállítása.
        9.16. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A szállítás lebonyolításáig tart.
        9.17. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:


MPL Magyar Posta Logisztika Kft.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
ugyfelszolgalat@posta.hu
Telefon: (06-1) 333-7777
ÁSZF: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf
Adatvédelmi tájékoztató: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato


        9.18. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.
        9.19. Az adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk f) pontja. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések
        9.20. Amennyiben a Játék során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a Szervező elérhetőségein (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az                            adatkezelővel.
        9.21. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes                      adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
        9.22. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.


Az érintettek jogai


        1. A hozzáférés joga


Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.


        2. A helyesbítéshez való jog


Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.


        3. A törléshez való jog


Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.


        4. Az elfeledtetéshez való jog


Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.


        5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.


        6. Az adathordozhatósághoz való jog


Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)


        7. A tiltakozáshoz való jog


Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.


        8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén


Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.


        9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
  szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi
  lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét
  szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.


Intézkedési határidő


Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.


Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.


Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.


Az adatkezelés biztonsága


Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:


       a)  a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
       b)  a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
       c)  fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
       d)  az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.


Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről


Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.


Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok
  tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.


Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.


Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak


Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.


Panasztételi lehetőség


Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Orokbefogadlak.hu - Nyereményjáték! - 2018.
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

10. Vegyes rendelkezések


        10.1.  Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Játékosok számára                      kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.
        10.2.  Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben Szervező Általános Szolgáltatási Feltételei, illetve a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.